Đức Phật khuyên :

           Chớ xét lỗi mà người

           Đã phạm hay không phạm .

           Hãy nhìn điều mà ta

           Nên làm hay không làm .

Thư giãn khác