• Thuần hóa tâm hồn

  Đức Phật khuyên :

                   Chớ xét lỗi mà người

                   Đã phạm hay không phạm .....

     

   

 • lời hay ý đẹp mỗi ngày

  Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng

  Kẻ nào để lại cho con cháu những mãnh khóe gian hùng thì nhà ấy tất suy vong. 

                                                                                         CẢNH HÀNH LỤC